ESTIC艾斯迪克 株式会社ESTIC以“高精度”、“电动化”、“智能化”为中心,致力于汽车产业等各种产品的组装工位的品质管理,进行相关设备及工具的开发、制造、销售。尤其是在汽车产业领域,螺丝的松动等可能引起品质的下降,从而引发重大事故,因此品质管理尤为重要。
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克
ESTIC艾斯迪克

伺服拧紧轴

ESTIC艾斯迪克 伺服拧紧轴: Z50

 

特点:

伺服驱动器系统
ENRZ-TU001-S,ENRZ-TU001-O,ENRZ-TU003-S,ENRZ-TU003-O,ENRZ-TU008-S,ENRZ-TU008-O,ENRZ-TU013-S,ENRZ-TU013-O,ENRZ-TU020-S
ENRZ-TU020-O,ENRZ-TU040-S,ENRZ-TU060-S,ENRZ-TU080-S

电缆及配件
ENRZ-CVTN2-050,ENRZ-CVTN2-100,ENRZ-CVTN2-150,ENRZ-CVTN2-200,ENRZ-CVMN2-050,ENRZ-CVMN2-100,ENRZ-CVMN2-150,ENRZ-CVMN2-200
ENRZ-CVEN-050,ENRZ-CVEN-100,ENRZ-CVEN-150,ENRZ-CVEN-200,ENRZ-CVTN-030,ENRZ-CVTN-060,ENRZ-CVTN-100,ENRZ-CVMP-030
ENRZ-CVMP-060,ENRZ-CVMP-100,ENRZ-CVEP-030,ENRZ-CVEP-060,ENRZ-CVEP-100,ENRZ-CVNK2A-002,ENRZ-CVNK2A-010,ENRZ-CVNK2A-020
ENRZ-CVNK2M-003,ENRZ-CVNK2M-010,ENRZ-CVNK2M-020,ENRZ-CVST2,ENRZ-CNAU,ENRZ-CVDC2-030,ENRZ-CVCK-030,ENRZ-CVSP-030,ENRZ-CVSP-050
ENRZ-CVSP-100,ENRZ-CNMU,ENRZ-CVDC-030,ENRZ-CVSR-015,ENRZ-CVSR-050,ENRZ-CVSR-100,ENRZ-CVDP-030,ENRZ-CVDP-050,ENRZ-CVDP-100
ENRZ-CVDP-200,ENRZ-CVPR-020,ENRZ-CVPR-060,ENRZ-CVPL-030,ENRZ-CVBM-002,ENRZ-CVBM-010,ENRZ-CVBM-020,ENRZ-BATT

轴控制单元
ENRZ-AU40-10,ENRZ-AU40-20,ENRZ-AU40-40,ENRZ-MU40A,ENRZ-MU40D,ENRZ-MU40F,ENRZ-BU40-D,ENRZ-BU40-P

工具单
ENRZ-TU001,ENRZ-TU003, ENRZ-TU008,ENRZ-TU013,ENRZ-TU020,ENRZ-TU040-S,ENRZ-TU060-S,ENRZ-TU080-S

工具单位
ENRZ-TU001-S,ENRZ-TU001-O,ENRZ-TU003-S,ENRZ-TU003-O,ENRZ-TU008-S,ENRZ-TU008-O,ENRZ-TU013-S,ENRZ-TU013-O,ENRZ-TU020-S
ENRZ-TU020-O,ENRZ-TU040-S,ENRZ-TU060-S,ENRZ-TU080-S

插座装配
TNA1-SA02-30,TNA1-SA05-35,TNA1-SA20-45C,TNA1-SA20-45Z,TNA1-SA40-70,TNA1-SA80-80

插座适配器
TNA1-AD01-01,TNA1-AD05-01,TNA1-AD05-02,TNA1-AD20-01,TNA1-AD20-02,TNA1-AD20-03,TNA1-AD40-01,TNA1-AD40-02,TNA1-AD80-01,TNA1-AD80-02

插座装配件
TNA1-SA02-30,TNA1-SA05-35,TNA1-SA20-45C,TNA1-SA02-45Z,TNA1-SA40-70,TNA1-SA80-80,

插座适配器
TNA1-AD01-01,TNA1-AD05-01,TNA1-AD05-02,TNA1-AD20-01,TNA1-AD20-02,TNA1-AD20-03,TNA1-AD40-01,TNA1-AD40-02,TNA1-AD80-01,TNA1-AD80-02


工具单元
ENRZ-TC002R-S,ENRZ-TC002R-O,ENRZ-TC004R-S,ENRZ-TC004R-O


工具单元基本规格
ENRZ-TU0R5R-S,ENRZ-TU001R-S,ENRZ-TU003R-S,ENRZ-TU004R-S,ENRZ-TU008R-S,ENRZ-TU013R-S,ENRZ-TU020R-S,ENRZ-TU040R-S,ENRZ-TU060R-S
ENRZ-TU080R-S,ENRZ-TU150R-S,ENRZ-TU001R-O,ENRZ-TU003R-O,ENRZ-TU008R-O,ENRZ-TU013R-O,ENRZ-TU020R-O,ENRZ-TU040R-O

插座组合和插座适配器
TNA1-SA02-30,TNA1-SA05-35,TNA1-SA20-45C,TNA1-SA20-45Z,TNA1-SA40-70,TNA1-SA80-80,ENRZ-SA150-120
TNA1-AD01-01,TNA1-AD05-01,TNA1-AD05-02,TNA1-AD20-01,TNA1-AD20-02,TNA1-AD20-03,TNA1-AD40-01,TNA1-AD40-02,TNA1-AD80-01,
TNA1-AD80-02,ENRZ-AD150-01,ENRZ-AD150-02

工具单元
ENRZ-TU0R5R-S,ENRZ-TU001R-S,ENRZ-TU001R-O,ENRZ-TU003R-S,ENRZ-TU003R-O,ENRZ-TU004R-S,ENRZ-TU008R-S,ENRZ-TU008R-O,ENRZ-TU013R-S
ENRZ-TU013R-O,ENRZ-TU020R-S,ENRZ-TU020R-O,ENRZ-TU040R-S,ENRZ-TU040R-O,ENRZ-TU060R-S,ENRZ-TU080R-S,ENRZ-TU150R-S

轴控制单元
ENRZ-AU50R-10,ENRZ-AU50R-20,ENRZ-AU50R-40,ENRZ-AU50R-2K

主控单元
ENRZ-MU50-NNN,ENRZ-MU50-DNN,ENRZ-MU50-PNN,ENRZ-MU50-CNN,ENRZ-MU50-ENN,ENRZ-MU50-TNN,
ENRZ-MU50-NEN,ENRZ-MU50-DEN,ENRZ-MU50-PEN,ENRZ-MU50-CEN,ENRZ-MU50-EEN,ENRZ-MU50-TEN,
ENRZ-MU50-NER,ENRZ-MU50-DER,ENRZ-MU50-PER,ENRZ-MU50-CER,ENRZ-MU50-EER,ENRZ-MU50-TER,


主控系统
工具单元/轴控制部组合
ENRZ-TU0R5R-S,ENRZ-TU001R,ENRZ-TU003R,ENRZ-TU004R-S,ENRZ-TU008R,ENRZ-TU013R,ENRZ-TU020R,ENRZ-TU040R,ENRZ-TU060R-S,ENRZ-TU080R-S
ENRZ-TU150R-S,ENRZ-AU50R-10,ENRZ-AU50R-20,ENRZ-AU50R-40,ENRZ-AU50R-2K

主控单元
ENRZ-MU50-NNN,ENRZ-MU50-NEN,ENRZ-MU50-NER,ENRZ-MU50-DNN,ENRZ-MU50-DEN,ENRZ-MU50-DER,ENRZ-MU50-PNN,ENRZ-MU50-PEN,ENRZ-MU50-PER
ENRZ-MU50-CNN,ENRZ-MU50-CEN ,ENRZ-MU50-CER,ENRZ-MU50-ENN,ENRZ-MU50-EEN,ENRZ-MU50-EER,ENRZ-MU50-TNN,ENRZ-MU50-TEN,ENRZ-MU50-TER

电缆和附件
ENRZ-CVTN2-050,ENRZ-CVTN2-100,ENRZ-CVTN2-150,ENRZ-CVTN2-200,ENRZ-CVMN2-050,ENRZ-CVMN2-100,ENRZ-CVMN2-150,ENRZ-CVMN2-200
ENRZ-CVRN-050,ENRZ-CVRN-100,ENRZ-CVRN-150,ENRZ-CVRN-200,ENRZ-CVTN-030,ENRZ-CVTN-060,ENRZ-CVTN-100,ENRZ-CVTN-150,
ENRZ-CVMP-030,ENRZ-CVMP-060,ENRZ-CVMP-100,ENRZ-CVMP-150,ENRZ-CVRP-030,ENRZ-CVRP-060,ENRZ-CVRP-100,ENRZ-CVRP-150
ENRZ-CVDC2-030,ENRZ-CVDC3-030,ENRZ-CVNK2A-002,ENRZ-CVNK2A-010,ENRZ-CVNK2A-020,ENRZ-CVNK3M-003,ENRZ-CVNK3M-010,
ENRZ-CVNK3M-030,ENRZ-CVNK3M-100,ENRZ-CVST3,ENRZ-PC50,ENRZ-CVSR-015,ENRZ-CVSR-050,ENRZ-CVSR-100,ENRZ-CVSP-030
ENRZ-CVSP-050,ENRZ-CVSP-100,ENRZ-CVCK-030,ENRZ-CVDP2-030,ENRZ-CVDP2-050,ENRZ-CVDP2-100,ENRZ-CN14-CR,ENRZ-CN15-PL
ENRZ-CN36-EX,EH2-FCN04-RM

 

手持式电动拧紧轴

ESTIC艾斯迪克 手持式电动拧紧轴: Handy2000 Touch

特点:

品质
环境
人体工学

 

ESTIC艾斯迪克 手持式电动拧紧轴: Handy2000 Lite

特点:

品质
环境
人体工学

 

ESTIC艾斯迪克 手持式电动拧紧轴: Handy2000 Cordless

特点:

品质
环境
人体工学

手持式电动拧紧轴
手持式电动拧紧轴:Handy2000 Touch
特点:
从注重现场操作性出发,设计并开发了彩色触摸屏的控制器Handy2000 Touch
可以和旧型控制器(EH2-HT30/40)共线使用,并可以对应所有型号的工具
到达着座扭矩为止的速度提升到大约150%的【高速功能】
图标表示能更直观的在PC上进行操作和结果记录的查阅
综合考虑现场的品质、环境.安全以及通用性等,实现了与设备性拧紧轴同等的高精度和拧紧时的低反力
装载有扭矩传感器的弯头型、枪型和直柄型工具
根据大量的交货记录儿制造的各种附属品使工具能对应更多的作业工程

拥有防错和协助操作的方位检知助力臂,普通助力臂等
EH2-R1020-A,EH2-R1030-A,EH2-H1070-A,EH2-R2050-A,EH2-R2080-A,EH2-H2100-A,EH2-R2120-A,EH2-H2140-A,EH2-R2180-A,EH2-R3270-A
EH2-R3370-A,EH2-R3450-A,EH2-R3600-A

EH2-R0005-P,EH2-R0010-P,EH2-H0015-P,EH2-R1016-P,EH2-R1016-PH,EH2-R1020-P,EH2-R1020-PH,EH2-H1030-P,EH2-P1050-P,EH2-S1050-P
EH2-R2085-PH,EH2-R2120-PH

EH2-R0005-SC,EH2-R0005-SL,EH2-R0005-SP,EH2-R0010-SC,EH2-R0010-SL,EH2-R0010-SP,EH2-R1016-S,EH2-R1020-S,EH2-R2035-S
EH2-R2055-S,EH2-R2085-S,EH2-R2120-S,EH2-R3200-S,EH2-R3260-S,EH2-R3320-S,EH2-R3420-S

EH2-CVS05-SS,EH2-CVS10-SS,EH2-CVS15-SS,EH2-CVS20-SS,EH2-CVS25-SS,EH2-CVS30-SS,EH2-CVC03-SS,EH2-CVE05-SS,EH2-CVE10-SS,EH2-CVE15-SS
EH2-CVAD-L,EH2-CVAD-U,EH2-FCN13-RL,EH2-FCN4-RM,EH2-FCN5-DC,ENRZ-CN36-EX,EH2-CVNK-005,EH2-CVNK-010,EH2-CVNK-030,EH2-CF02,PS07A
EH2-SB01,ENRH-SB02,EH2-SH01,EH2-PH01,EH2-PH02,EH2-PH03,EH2-PP01,EH2-PP02,EH2-PP03,EH2-PP04,EH2-PP05,EH2-PP06,ENRH-SH01,ENRH-SH02
ENRH-PR20S,ENRH-PR20W,ENRH-PR35WENRH-PR90W,ENRH-LNM30,EH2-LS01,EH2-LS02,EH2-PC,ENRZ-CVSR-015,ENRZ-CVSR-050,ENRZ-CVSR-100
1-55Nm,7-120Nm,EH2-ST4,EH2-ST8
电缆
EH2-CP02-UL1,EH2-CP02-CN1,EH2-CP02-UK1,EH2-CP02-EU1,EH2-CP02-TH1,EH2-CP02-CE2

 

伺服压装机

ESTIC艾斯迪克 伺服压装机: 轻巧型系列

特点

轻巧
环保
提高生产力
安全设计
高品质

 

监视(区间)判断功能

能够对在工作途中的任意一个位置范围能进行压力范围的判断。将开始点作为基准【状态监视功能】
和动作结束点为基准的【后退监视功能】的两种功能都为标准装配。可以结合工件的特点和客户的管理方法进行选择。

索尔(D-ST)功能

工具内藏压力传感器可以即时将加压状态传送给伺服马达,从而进行有效动作控制。
追踪工件压力变化进行控制,因而可以进行一定的压力保持。

 

ESTIC艾斯迪克 伺服压装机: 伺服拧紧轴系列

 

特点

环境保护
提高生产率
安全设计
简单设置
可追溯性

 

动态Slope/Stall功能

通过工具内置的负荷传感器实时地将加压负荷状态反馈到伺服马达的动作控制。
通过一边跟踪工件的负荷变动一边控制来保持恒定的负荷压力的功能。

后监视(区域判定)功能

对动作中途的任意位置范围进行负荷上下限判定的功能。由于以动作结束点为基准设定范围,因此与以开始点为基准时相比,可以减低因工件特性、装置等引起的位置偏差对判定所造成的影响。有助于改善成品率。

手持式电动拧紧轴: Handy2000 Lite
特点:
集成了优越的电子控制、机械、软件技术而开发的,能将高品质管理运用到生产中的新一代的手持式电动拧紧轴Handy2000 Lite系列。
同时实现了客户追求的拧紧精度、环境性、安全性、通用性等和可以与设备性拧紧轴匹敌的高精度拧紧、低反力拧紧。
本系列所有的工具单元全部安装扭矩传感器,拥有弯头型、枪型、直型等3种类型和高速型。
另外 拥有各种可选辅件,可以对应客户各种现场操作需求。

EH2-R1020-A,EH2-R1030-A,EH2-H1070-A,EH2-R2050-A,EH2-R2080-A,EH2-H2100-A,EH2-R2120-A,EH2-H2140-A,EH2-R2180-A,EH2-R3270-A,EH2-R3370-A
EH2-R3450-A,EH2-R3600-A,
EH2-R0005-P,EH2-R0010-P,EH2-H0015-P,EH2-R1016-P,EH2-R1016-PH,EH2-R1020-P,EH2-R1020-PH,EH2-H1030-P,EH2-P1050-P,EH2-S1050-P,
EH2-R2085-PH,EH2-R2120-PH
EH2-HT40-000NNN,EH2-HT40-000RNN,EH2-HT40-000NNP,EH2-HT40-000RNP,EH2-HT40-000NDN,EH2-HT40-000RDN,EH2-HT40-000NDP,EH2-HT40-000RDP,
EH2-HT40-000NPN,EH2-HT40-000RPN,EH2-HT40-000NPP,EH2-HT40-000RPP,EH2-HT40-000NCN,EH2-HT40-000RCN,EH2-HT40-000NCP,EH2-HT40-000RCP,
EH2-HT40-000NEN,EH2-HT40-000REN,EH2-HT40-000NEP,EH2-HT40-000REP,EH2-HT40-000NTN,EH2-HT40-000RTN,EH2-HT40-000NTP,EH2-HT40-000RTP,
EH2-R0005-SC,EH2-R0005-SL,EH2-R0005-SP,EH2-R0010-SC,EH2-R0010-SL,EH2-R0010-SP,EH2-R1016-S,EH2-R1020-S,EH2-R2035-S,EH2-R2055-S
EH2-R2085-S,EH2-R2120-S,EH2-R3200-S,EH2-R3260-S,EH2-R3320-S,EH2-R3420-S
高耐用的模制连接器独特的双层结构、电缆
EH2-CVS05-SS,EH2-CVS10-SS,EH2-CVS15-SS,EH2-CVS20-SS,EH2-CVS25-SS,EH2-CVS30-SS,EH2-CVC03-SS,EH2-CVE05-SS,EH2-CVE10-SS,EH2-CVE15-SS
工具配件
EH2-SB01,ENRH-SB02,EH2-SH01,EH2-PH01,EH2-PH02,EH2-PH03,ENRH-RP20S,ENRH-RP20W,ENRH-RP35W,ENRH-RP90W,ENRH-LNM30,ENRH-SH01,
ENRH-SH02,EH2-LS01,EH2-LS02
电缆适配器
EH2-CVAD-L,EH2-CVAD-U

工具和控制器组合
EH2-HT30-101NN,EH2-HT30-101ND,EH2-HT30-101NP,EH2-HT30-101NC,EH2-HT30-101NE,EH2-HT30-101RN,EH2-HT30-101RN,EH2-HT30-101RD,
EH2-HT30-101RP,EH2-HT30-101RC,EH2-HT30-101RE,EH2-HT30-102NN,EH2-HT30-102ND,EH2-HT30-102NP,EH2-HT30-102NC,EH2-HT30-102NE,
EH2-HT30-102RN,EH2-HT30-102RD,EH2-HT30-102RP,EH2-HT30-102RC,EH2-HT30-102RE,EH2-HT30-201NN,EH2-HT30-201ND,EH2-HT30-201NP,
EH2-HT30-201NC,EH2-HT30-201NE,EH2-HT30-201RN,EH2-HT30-201RD,EH2-HT30-201RC,EH2-HT30-201RE,EH2-HT30-202NN,EH2-HT30-202ND,
EH2-HT30-202NP,EH2-HT30-202NC,EH2-HT30-202NE,EH2-HT30-202RN,EH2-HT30-202RD,EH2-HT30-202RP,EH2-HT30-202RC,EH2-HT30-202RE,
EH2-R0005-SL,EH2-R0005-SP,EH2-R0005-SC,EH2-R0010-SL,EH2-R0010-SP,EH2-R0010-SC,EH2-R0005-P,EH2-R0010-P,EH2-R1020-A,EH2-R1030-A,
EH2-R1016-S,EH2-R1020-S,EH2-R1016-P,EH2-R1016-PH,EH2-R1020-P,EH2-R1020-PH,EH2-P1050-P,EH2-R2050-A,EH2-R2080-A,EH2-R2120-A,
EH2-R2180-A,EH2-R2035-S,EH2-R2055-S,EH2-R2085-S,EH2-R2120-S,

配件
EH2-FCN18-PL,EH2-FCN19-PO,EH2-FCN13-RL,EH2-FCN4-RM,EH2-FCN5-DC,EH2-CF01


配件
EH2-PP01,EH2-PP02,EH2-PP03,EH2-PP04,EH2-PP05,EH2-PP06,
控制器配件
EH2-CP02-UL1,EH2-CP02-CN1,EH2-CP02-UK1,EH2-CP02-EU1,EH2-CP02-TH1,EH2-CP02-CE2,EH2-FCN13-RL,EH2-FCN04-RM,EH2-FCN05-DC,ENRZ-CN36-EX
EH2-CVNK-005,EH2-CVNK-010,EH2-CVNK-030,EH2-CNST,

手持式电动拧紧轴: Handy2000 Cordless
电池工具
EHC-R0005-PZ,EHC-R0008-PZ,EHC-R0012-PZ,EHC-L0026-PZ,EHC-R1030-AZ,EHC-R1050-AZ,EHC-R1065-AZ,EHC-R1090-AZ,
电池
BPL-2515ES,BPL-3620ES
接口单元
EHC-IF10-Z,EHC-IF20-Z
电池充电器
BC0075G,BC1475ES

 

自动化设备

納入事例

凸轮轴盖组装设备
凸轮轴盖组装设备
轴承盖压装、拧紧机
轴承盖压装、拧紧机
连杆组装机
连杆组装机
连杆Assy 组装机
连杆Assy 组装机
喷油嘴拧紧机
喷油嘴拧紧机
缸盖拧紧机(悬挂)
缸盖拧紧机(悬挂)

 

自动化设备: 变速箱系自动设备

納入事例

油底壳拧紧机
油底壳拧紧机
保护罩拧紧机&自动供给装置
保护罩拧紧机&自动供给装置
后盖拧紧机
后盖拧紧机
火花塞拧紧机
火花塞拧紧机
HEV定子螺钉拧紧机
HEV定子螺钉拧紧机
后盖拧紧机
后盖拧紧机

 

自动化设备: 车体系自动化设备

納入事例

车架增拧设备
车架增拧设备
减震器组装设备
减震器组装设备
环形齿轮组装机
环形齿轮组装机

 

自动化设备: 其他的自动化设备

納入事例

动力转向马达拧紧机
动力转向马达拧紧机